No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview

काठमाडौँको नक्साल भगवती मन्दिर,मैतीदेवी ,भद्रकाली र टेबहालस्थित संकटा मन्दिरमा दर्शन गर्न लामबद्ध भक्तजन

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

संकटा मन्दिर
काठमाडौँको टेबहालस्थित संकटा मन्दिरमा दर्शन गर्न लामबद्ध भक्तजन । तस्वीर ः चन्द्रकला क्षेत्री
भद्रकालीमा मन्दिर

sf7df8f}F,@) c;f]h -/f;;_ M sf7df8f}+sf] Go’/f]8 dxfsfn dlGb/df bz{g ug{ nfda4 eQmhg . t:jL/ M rGb|snf If]qL
sf7df8f}F,@) c;f]h -/f;;_ M sf7df8f}+sf] eb|sfnLdf dlGb/df bz{g ug{ eQmhgx?sf] eL8 . t:jL/ M rGb|snf If]qL
sf7df8f}F,@) c;f]h -/f;;_ M sf7df8f}+sf] d}ltb]jL dlGb/df bz{g ug{ eQmhgx?sf] eL8 . t:jL/ M rGb|snf If]qL

 

काठमाडौँको भद्रकालीमा मन्दिरमा दर्शन गर्न भक्तजनको भीड । तस्वीर ः चन्द्रकला क्षेत्रीकाठमाडौंको मैतीदेवी मन्दिरमा दर्शन गर्न भक्तजनको भीड । तस्वीर ः चन्द्रकला क्षेत्री

नक्साल भगवती मन्दिर
काठमाडौँको नक्साल भगवती मन्दिरमा दर्शन गर्न भक्तजनको भीड । तस्वीर ः चन्द्रकला क्षेत्री

Comments
Loading...