No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview

दशैंका अवसरमा झुम्रा नृत्य देखाउँदै थारु महिला

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
    9
    Shares

दशैंका अवसरमा झुम्रा नृत्य देखाउँदै थारु महिला
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ वडा कार्यालयले मङ्गलबार दशैंका अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा झुम्रा नृत्य देखाउँदै थारु महिला । यस नृत्यमा एक जना महिलाले नृत्य गर्ने र अन्यले गीत गाएर सबैलाई रोमाञ्चित पार्ने गरेका छन् । तस्वीर ः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु

bz}+sf cj;/df em’d|f g[To b]vfpFb} yf? dlxnf
s~rgk’/, @! c;f]h -/f;;_ M s~rgk’/sf] z’SnfkmfF6f gu/kflnsf–# j8f sfof{non] dªunaf/ bz}+sf cj;/df cfof]hgf u/]sf] z’esfdgf cfbfgk|bfg sfo{qmddf em’d|f g[To b]vfpFb} yf? dlxnf . o; g[Todf Ps hgf dlxnfn] g[To ug]{ / cGon] uLt ufP/ ;a}nfO{ /f]dfl~rt kfg]{ u/]sf 5g . t:jL/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?
bz}+sf cj;/df em’d|f g[To b]vfpFb} yf? dlxnf
s~rgk’/, @! c;f]h -/f;;_ M s~rgk’/sf] z’SnfkmfF6f gu/kflnsf–# j8f sfof{non] dªunaf/ bz}+sf cj;/df cfof]hgf u/]sf] z’esfdgf cfbfgk|bfg sfo{qmddf em’d|f g[To b]vfpFb} yf? dlxnf . o; g[Todf Ps hgf dlxnfn] g[To ug]{ / cGon] uLt ufP/ ;a}nfO{ /f]dfl~rt kfg]{ u/]sf 5g . t:jL/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?

Comments
Loading...